Klauzula RODO

Dostarczając nasze usługi, musimy respektować nie tylko ich wymagania i potrzeby, lecz także prywatność. Oto nasz regulamin rodo, spełniający najnowsze wymagania Unii Europejskiej.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

Polityka prywatności

 1. Podstawy
  1. Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności zawartej na stronie internetowej pod adresem https://www.topwex.pl/, której administratorem jest TOPWEX Jerzy Potoniec. z siedzibą w Świniarsku nr 523 , 33-395 Chełmiec
  2. Celem Polityki jest określenie zasady, sposobu przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od użytkowników strony internetowej, a także zawiera informacje dotyczące uprawnień osób fizycznych w odniesieniu do udostępnionych przez nich danych osobowych.
  3. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki. Wchodząc na tę stronę lub korzystając z niej i przesyłając nam jakichkolwiek dane osobowe użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności.
  4. Prosimy o zwrócenie uwagi, że opuszczając niniejszą stronę (np. przechodząc za pomocą linku na stronę znajdującą się w innej domenie), użytkownik przechodzi w obszar, gdzie nie obowiązuje niniejsza polityka prywatności. TOPWEX nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności obowiązujące na stronach obsługiwanych przez inne podmioty.
 2. Zasady ochrony danych osobowych
  TOPWEX jest administratorem danych osobowych podawanych przez użytkowników na stronie obsługiwanej przez TOPWEX . TOPWEX  dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem.
 3. Cel przetwarzania danych osobowych
  1. Każda osoba przekazująca firmie TOPWEX dane osobowe za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na stronie internetowej jest informowana o konkretnym celu w jakim dane te są przetwarzane oraz podstawie prawnej przetwarzania.
  2. TOPWEX wykorzystuje dane osobowe wyłącznie we wskazanych celach. W szczególności:

 

 • a) w przypadku wyrażenia zgody na kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego w celu kontaktu przedstawiciela TOPWEX w związku z świadczonymi usługami.
 • b) w przypadku zainteresowania podjęciem pracy w firmie TOPWEX.

 

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia lub ustania celu dla jakiego dane zostały zgromadzone. Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane przetwarzane w związku z zawarciem i realizacją umowy, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie dłużej jednak niż do upływu terminu w którym TOPWEX może dochodzić roszczeń związanych z zawartą umową, chyba, że z ustawy o rachunkowości wynika dłuższy okres.
 1. Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji
  1. TOPWEX zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.
  2. TOPWEX dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:
   • zgodne z prawem, rzetelne i przejrzyste,
   • zbierane w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
   • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
   • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
   • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla celów, w których dane te są przetwarzane;
   • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych;
   • z zachowaniem zapewnienia realizacji praw osób, których dane dotyczą;
   • nie transferowane bez odpowiedniej ochrony do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowych.
  3. Pozyskiwanie danych
   1. Gromadząc jakiekolwiek dane osobowe firma TOPWEX zapisuje skąd po raz pierwszy zostały one pozyskane.
   2. Dane osobowe są pozyskiwane poprzez:
    • formularze wypełniane online – informacje gromadzone są dzięki formularzom dostępnym na stronie internetowej, służącym do celów kontaktowych, zgłoszenia pytań, wyrażenia uwag;
    • kontakt bez pośrednictwa sieci – na stronach internetowych TOPWEX znajduje się numer telefonu oraz adres email, pod którymi można się z nami kontaktować.
    • podczas korzystania z zasobów stron internetowych zarządzanych przez TOPWEX gromadzone są informacje o użytkownikach za pośrednictwem plików takich jak „cookies”. Cookies – małe pliki tekstowe przenoszone ze strony internetowej i przechowywane na twardym dysku komputera użytkownika używane dla dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb oraz zainteresowań użytkowników. Pozwalają one stronie „zapamiętać”, kim jesteś. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania ze strony internetowej TOPWEX. Szczegóły dotyczące użytkowania plików cookies określone zostały w „Polityce plików cookies”.
   3. Prawa użytkownika
    1. TOPWEX respektuje przysługujące każdej osobie uprawnienia związane z przetwarzaniem jej danych osobowych. W szczególności każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
     • a) uzyskania informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych,
     • b) prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia i zmiany,
     • c) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
     • d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
     • e) prawo do przenoszenia danych
     • f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w usprawiedliwionych celach firmy jako administratora danych, w tym marketingu bezpośredniego jego usług oraz profilowania, a także prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.
    2. TOPWEX zastrzega, że w przypadku braku możliwości bezwzględnej identyfikacji osoby, na przykład w związku z zakresem podanych przez nią danych,  może odmówić podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą informując o tym tą osobę, chyba że osoba ta dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować.
    3. TOPWEX informuje, że nie ma on obowiązku usunięcia danych („prawa do bycia zapomnianym”) w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do:
     • a) korzystania z praw i wolności wypowiedzi i informacji,
     • b) wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa polskiego, lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
     • d) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
    4. W razie wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania w celach marketingowych, profilowania lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych, sprzeciw jest uwzględniany. Administrator danych może jednak pozostawić w zbiorze dane identyfikujące osobę fizyczną wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem.
    5. Użytkownik może skorzystać z prawa do informacji i dostępu do danych, nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, administrator danych jest obowiązany, w terminie 30 dni, udzielić koniecznych informacji.
   4. Zakres udostępniania danych o użytkownikach
    TOPWEX oświadcza, że nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych do przetwarzania danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, albo też na żądanie uprawnionych na podstawie ustawy organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub działań związanych z bezpieczeństwem lub obronnością, dla określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, gdy jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów firmy.
   5. Zmiany dotyczące polityki prywatności
    Na zmiany w polityce ochrony prywatności firmy mogą mieć wpływ zmiany w sferze ustawodawczej w zakresie ochrony danych osobowych, a także inne czynniki. O wszelkich zmianach klienci i użytkownicy zostaną poinformowani na stronie internetowej topwex.pl   W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.
   6. Prawo do skargi
    W każdym przypadku uznania, że jej prawa wynikające z przepisów prawa i niniejszej polityki prywatności są naruszane osobie fizycznej przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Polityka cookies

Definicje

 1. Administrator – TOPWEX JERZY POTONIEC  z siedzibą w Świniarsku 523, 33-395 Chełmiec, NIP: 734-112-68-98,  który świadczony usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www.tp-kom.pl.
 6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 8. Rodzaje wykorzystywanych Cookies
 9. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 10. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
 11. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 12. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 13. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
 2. Konfiguracji serwisu
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 3. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
  • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
 4. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach: zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

 

 1. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
 2. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 4. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 

Kontakt:

imię i nazwisko: Jerzy Potoniec

email:biuro@topwex.pl